Kontaktní informace

Firma:


Štefan Bittmann

Vančurova 2, 690 03 Břeclav

Kontakty:


Tel.: +420 775 290 863

E-mail: studioarchabari

Dílna + showroom:


Říční 9

690 03 Břeclav

I. SPRÁVCE A SUBJEKT ÚDAJŮ, ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Štefan Bittmann – Sudový ráj IČ : 71099581, DIČ CZ6308296918 se sídlem Vančurova 2, 69003 Břeclav ( dále jako Štefan Bittmann ) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci“).

Štefan Bittmann tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

Štefan Bittmann je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. Štefan Bittmann zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává Štefan Bittmann rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).

II. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Štefan Bittmann zpracovává následující kategorie osobních údajů:
  • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu bydliště, číslo účtu, email a telefonický kontakt.
  • Fotografické záznamy, audiovizuální záznamy, prvky vypovídající o kulturní, společenské a ekonomické identitě zákazníka, a to vždy s ohledem na obsah a rozsah služeb poskytovaných zákazníkovi.
  • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms.
  • Údaje o transakcích mezi Štefanem Bittmannem a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka.

III. ÚČELY A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Štefan Bittmann osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:
  • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Sudovým rájem a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
  • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na Štefana Bittmana vztahují. Štefan Bittmann má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.
  • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Štefana Bittmanna. Oprávněným zájmem Štefana Bittmanna může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi Štefanem Bittmannem a zákazníkem. Oprávněným zájmem Štefana Bittmanna může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou.

IV. PRÁVNÍ DŮVOD POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DŮSLEDKY JEJICH NEPOSKYTNUTÍ

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany Štefana Bittmanna je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností Štefana Bittmanna před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi Štefanem Bittmannem a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Osobní údaje spočívající ve fotografickém vyobrazení, audiovizuálních záznamech, jakož i údajích vypovídajících o kulturních, ekonomických a společenských poměrech zákazníka je zákazník povinen poskytnout v případě, že tyto údaje mají být zpracovány dle požadavku zákazníka obsahem služby poskytované ze strany Štefana Bittmanna zákazníkovi. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.
Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat Štefana Bittmanna, aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu info@sudovyraj.cz. Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Štefan Bittmann poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura nebo jiný subjekt. Štefan Bittmann takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem Štefana Bittmanna. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů Štefan Bittmann osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

VI. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Zákazník je oprávněn požadovat od Štefana Bittmanna přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Štefanem Bittmannem a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.
Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Štefanem Bittmannem a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Štefana Bittmanna. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

Processing...